Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng về công tác kế hoạch tài chính và công tác kế toán nhằm quản lý, giám sát chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính của Trường theo quy định hiện hành.

NHIỆM VỤ

Kế hoạch Tài chính

 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
 • Tham mưu đề xuất xây dựng, chỉnh sửa và tổ chức thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ và các quy định khác của Trường đảm bảo hiệu quả hoạt động.
 • Hướng dẫn và theo dõi việc sử dụng tài chính được phân bổ cho các đơn vị đúng các quy định hiện hành, đảm bảo nguyên tắc chi tiêu tiết kiệm, đúng đối tượng, đúng kế hoạch.
 • Quản lý vốn góp, cổ phần, cổ đông, chuyển nhượng, ưu đãi…, tham mưu cho Hội đồng Quản trị, Hiệu trưởng về việc mức cổ tức hằng năm (nếu có) cho cổ đông trong các năm tài chính.
 • Là đơn vị thường trực và phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo, phòng Công tác Sinh viên và các đơn vị chức năng liên quan đề xuất, tham mưu định mức học phí, chế độ miễn giảm học phí cho sinh viên.
 • Tham mưu cho HĐQT và Hiệu trưởng các giải pháp tăng nguồn thu cho Trường.

Kế toán

 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện lập và chi trả tiền lương, BHXH, các khoản phụ cấp, thù lao giảng dạy, phúc lợi, ngoài giờ và các chế độ khác cho GV – CVNV; Chi trả học bổng, các khoản phụ cấp cho sinh viên, cán bộ Đoàn – Hội và tất cả các khoản chi khác phục vụ cho học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; Các khoản xây dựng cơ sở vật chất, sữa chữa, mua sắm trang thiết bị … của Trường theo quy định.
 • Quản lý thu chi tất cả các nguồn thu trong và ngoài kế hoạch đào tạo. Thực hiện việc thu học phí, lệ phí của sinh viên (thu tiền cấp phát bằng tốt nghiệp, sao y bằng cấp, bảng điểm …); các khoản nộp nghĩa vụ của các đơn vị, cá nhân có hoạt động thu chi tài chính và các khoản thu từ các đối tác theo hợp đồng ký kết.
 • Lập dự toán và thực hiện, hướng dẫn thanh/quyết toán đúng quy định;
 • Quản lý nguồn kinh phí theo hệ thống sổ sách kế toán, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc quản lý tài chính, phản ánh đúng các hoạt động quản lý tài chính của trường theo chế độ kế toán hiện hành một cách công khai, minh bạch.
 • Phối hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện công tác kiểm kê, thanh lý TSCĐ, đánh giá và khấu hao tài sản báo cáo tài chính theo quy định.
 • Hướng dẫn và thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của Nhà nước; Thay mặt Nhà trường giao dịch, báo cáo định kỳ cho cơ quan Thuế, cơ quan kiểm toán…, xác nhận tất cả các khoản liên quan đến thu chi của GV – CVNV và giảng viên thỉnh giảng.
 • Lưu trữ hồ sơ tài chính theo quy định.