Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, triển khai, thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) và hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT).

NHIỆM VỤ

Công tác Quản lý Khoa học

 • Đề xuất, xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ NCKH của Trường;
 • Quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát và kiểm tra các nhiệm vụ, đề tài NCKH các cấp;
 • Tham mưu, soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ, cũng như việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định thống nhất trong toàn Trường;
 • Phối hợp với các đơn vị trong công tác quản lý tài sản trí tuệ tại Trường; thống kê và tính số giờ hoạt động khoa học của giảng viên. Hỗ trợ hồ sơ khoa học cho việc xét đề nghị các danh hiệu NGND, NGƯT; chức danh GS, PGS trong Trường;
 • Phụ trách mảng thông tin liên quan đến các hoạt động Khoa học và Công nghệ (KH&CN) trên website/bảng tin của Trường;
 • Kiến nghị các biện pháp xử lý hoặc kỷ luật đối với cá nhân và đơn vị vi phạm quy chế quản lý các đề tài, dự án NCKH, xử lý các trường hợp khiếu nại có liên quan đến nhiệm vụ NCKH của Trường.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH.

Công tác Nghiên cứu Khoa học

 • Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án đề tài NCKH, nghiệm thu các đề tài NCKH, các dự án sản xuất thử của các cá nhân và đơn vị của Trường;
 • Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc mở rộng quan hệ đối ngoại hợp tác nghiên cứu khoa học nhằm tìm hiểu, lựa chọn đề án/chương trình, đối tác từ đó tiếp nhận các đơn đặt hàng, đấu thầu, nghiên cứu các chương trình, đề tài nghiên cứu và dự án khoa học có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Phối hợp với các Khoa/Bộ môn và các đơn vị chức năng lập kế hoạch, định hướng công tác NCKH trong Trường; xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH đạt hiệu quả;
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác NCKH.

Bộ phận Hợp tác Quốc tế:

 • Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế; tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc ký kết các dự án, chương trình hợp tác quốc tế;
 • Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường chuẩn bị hồ sơ, đề án thành lập, báo cáo thực hiện và triển khai đề án, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo việc thực hiện các chương trình, dự án; xử lý các công việc thuộc lĩnh vực quan hệ, hợp tác quốc tế của trường; xây dựng các quan hệ hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ nước ngoài, mời chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy và trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;
 • Hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm cho hoạt động hợp tác thuận lợi, an toàn, đúng quy định;
 • Phối hợp chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản các phiên làm việc, hoạt động lễ tân giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài. Tiếp nhận, soạn thảo, chuyển ngữ và gửi các tài liệu, thư, điện tín phục vụ cho các hoạt động quan hệ quốc tế theo yêu cầu của Ban giám hiệu…;
 • Tổ chức thực hiện, kiểm tra, theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế; các dự án, chương trình hợp tác quốc tế đã được ký kết và các chương trình đào tạo ngắn hạn, giao lưu văn hóa của các trường nước ngoài tại Trường;
 • Quản lý hồ sơ (lưu trữ, thống kê, quản lý thông tin, tài liệu), xử lý các văn bản liên quan đến các cá nhân và các đoàn nước ngoài đến công tác, học tập tại trường theo đúng quy định hiện hành;
 • Thực hiện báo cáo nội dung tiếp xúc và làm việc với các tổ chức, cá nhân nước ngoài; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo hoạt động hợp tác quốc tế của Trường lên cấp trên và cơ quan chức năng;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực công tác khác do Hiệu trưởng giao.