Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác quản lý, phát triển đào tạo Đại học của Trường và phụ trách mảng giáo dục quốc phòng cho sinh viên. Đầu mối quản lý về xây dựng chương trình đào tạo và phát triển các chương trình đào tạo mới của Trường. Tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát toàn bộ công tác giảng dạy, học tập các hệ và loại hình đào tạo của Trường.

NHIỆM VỤ:

Mở ngành đào tạo

 • Xây dựng kế hoạch, đề án mở ngành, chuyên ngành đào tạo của Trường, trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tham mưu xây dựng quy hoạch phát triển ngành, cơ cấu ngành và quy mô đào tạo của Trường.

Chương trình đào tạo, giáo trình

 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về việc tổ chức xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo hệ Đại học, lựa chọn và phê duyệt giáo trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Chủ trì phối hợp cùng các Khoa, Ban chuyên môn và các đơn vị chức năng nghiên cứu, đổi mới, thực hiện mục tiêu và nội dung đào tạo, xây dựng kế hoạch và triển khai hệ thống tín chỉ cho hệ chính quy.
 • Giúp Hiệu trưởng triển khai các văn bản, quy chế, quy định về đào tạo Đại học; Quản lý và theo dõi việc thực hiện quy chế, quy định về đào tạo, chương trình đào tạo các ngành hệ Đại học.

Tổ chức đào tạo

 • Ban hành hướng dẫn cụ thể về quản lý hoạt động đào tạo phù hợp với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Tổ chức, quản lý toàn bộ quá trình đào tạo của các hệ đào tạo; Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng liên quan đến công tác đào tạo của Trường.
 • Theo dõi thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo, thời khóa biểu, sắp xếp phòng học; Tổ chức quản lý kết quả học tập, lưu trữ các bảng điểm gốc, kết quả học tập của sinh viên, học viên các hệ đào tạo.
 • Xây dựng và điều phối kế hoạch đào tạo hàng năm cho các hệ đào tạo, kết hợp với các đơn vị có liên quan để sử dụng hiệu quả quỹ giảng đường của Trường.
 • Phối hợp với Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Thanh tra và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát nhằm đánh giá năng lực giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, học viên các hệ đào tạo và mức độ hài lòng của đơn vị sử dụng lao động đối với sản phẩm đào tạo của Nhà trường.
 • Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; làm các thống kê, báo cáo về đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và lãnh đạo Nhà trường.

Cấp phát văn bằng, chứng chỉ

 • Quản lý phôi bằng và cấp phát văn bằng theo quy định Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.
 • Quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ, cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập các hệ đào tạo.
 • Chủ trì và phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên các hệ đào tạo.
 • Xác minh và cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận sinh viên, giấy chứng nhận kết quả học tập các hệ đào tạo.

Công tác tuyển sinh

 • Xây dựng đề án tuyển sinh đại học và kế hoạch, tổ chức tuyển sinh hàng năm.
 • Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban Tư vấn Tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

Công tác giáo vụ

 • Phối hợp với các đơn vị chức năng khác tham gia công tác quản lý, cập nhật các thông tin liên quan đến kết quả học tập vào hồ sơ sinh viên.
 • Quản lý, lưu trữ sổ sách, biểu mẫu về nghiệp vụ giáo vụ và hướng dẫn các khoa thực hiện việc ghi chép các loại sổ sách, biểu mẫu trên.
 • Giải quyết các thủ tục sinh viên nghỉ học, ngừng học, thôi học, tiếp nhận sinh viên vào học lại, cử sinh viên đi học tập, thực tập ở nước ngoài.
 • Tổ chức thực hiện các quy chế quy định về đào tạo hệ đại học. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với sinh viên, học viên.
 • Phối hợp với phòng Công tác Sinh viên xét chọn các loại học bổng trợ cấp sinh viên, xét lên lớp, tạm dừng, thôi học và quy trình xếp ngành cho sinh viên bậc Đại học; thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Quản lý, kiểm tra, xác nhận số giờ giảng của giảng viên.
 • Tham mưu, thực hiện các nội dung liên quan đến học tập, đào tạo của sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

 

BỘ PHẬN CÔNG TÁC SINH VIÊN

Thực hiện theo kết luận của Hiệu Trưởng tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo các đơn vị vào ngày 02 tháng 8 năm 2017, Phòng Công tác Sinh viên căn cứ vào quy định về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy) và Quy định số 113/QĐ-ĐHHV ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hiệu Trưởng Nhà Trường. Phòng Công tác Sinh viên xác định chức năng và nhiệm vụ như sau:

CHỨC NĂNG

 • Tham mưu cho Hiệu Trưởng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các qui định của Bộ, của Trường đối sinh viên; Quản lý giáo dục về phẩm chất đạo đức, phát triển nhân cách, văn thể mỹ cho sinh viên.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên và giảng viên cơ hữu của Trường.

NHIỆM VỤ

Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng – chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên.
 • Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng – chính trị của cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu và sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.
 • Tổ chức phổ biến nghị quyết, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành; báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước cho cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu.
 • Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đại học chính quy hàng năm và đầu mỗi khóa học.
 • Lưu trữ các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, hiện vật … có liên quan đến lịch sử, truyền thống của Trường. Biên soạn và cập nhật lịch sử Trường.
 • Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội trong năm.

Công tác quản lý sinh viên

 • Quản lý hành chính đối với sinh viên như: cấp và quản lý thẻ sinh viên, xác nhận để sinh viên được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước (vay vốn chính sách, học bổng, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự,…)
 • Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên. Quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên.
 • Đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm qui chế, nội qui.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo qui định đối với sinh viên.
 • Tổ chức các cuộc đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và sinh viên.
 • Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên và tham mưu cho Hiệu Trưởng quyết định thành lập các đội tuyển và tuyển chọn sinh viên tham gia các hội thi về học thuật, hội thao, hội diễn cấp thành phố, khu vực và toàn quốc. Quyết định cho phép sinh viên tham gia các hoạt động tập thể ngoài trường mang danh nghĩa Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh.
 • Phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng có liên quan trong việc xử lý những vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài Trường.

Công tác hỗ trợ và dịch vụ sinh viên

 • Thực hiện các chính sách học bổng đối với sinh viên
 • Tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên và huấn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
 • Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp giới thiệu sinh viên kiến tập, thực tập và các hoạt động liên quan đến sinh viên.
 • Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, tư vấn tâm lý cho sinh viên theo quy định.
 • Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và đầu ra cho sinh viên theo quy định, phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện BHYT cho sinh viên.
 • Tổ chức, quản lý các dịch vụ liên quan đến sinh viên: Ký túc xá, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, phương tiện di chuyển, quà lưu niệm, dịch vụ Lễ tốt nghiệp, dịch vụ Lễ khai giảng…

Công tác phối hợp

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi học thuật có tính phong trào.
 • Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn của sinh viên và cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu; giám sát hoạt động văn – thể – mỹ cấp khoa, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm.
 • Đầu mối triển khai thực hiện: Bản tin, kỷ yếu của trường, kỷ yếu sinh viên tốt nghiệp.
 • Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường.
 • Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội, sự kiện của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để theo dõi tình hình sinh viên nội, ngoại trú.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Thực hiện những công việc khác được Hiệu Trưởng phân công.