Chào mừng đến với Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM
logo
Địa chỉ 736 Nguyễn Trãi, Q.5, TP. HCM

Chức năng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành công tác liên quan đến lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục.

Nhiệm vụ

  • Dự thảo và trình Hiệu trưởng các văn bản quy định về đảm vảo chất lượng giáo dục đại học; công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Trường.
  • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị thuộc trường.
  • Chịu trách nhiệm tổ chức tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường; tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài.
  • Đầu mối trong công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm: Các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và thăm dò lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo.