blog-post-image

Mã ngành: 7340201

Tổ hợp môn: A00, C00, C04, D01

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Chương trình đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng theo định hướng ứng dụng nhằm tạo ra thế hệ sinh viên có hiểu biết về chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý chí; có khả năng tự học và sáng tạo; có năng lực về chuyên môn, vận dụng được kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế và tổng hợp những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, phân tích kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề đa dạng trong tổ chức; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học tốt; có khả năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong mọi loại hình doanh nghiệp, trong các Bộ, Ngành chức năng, các học viện, trường đại học, cao đẳng và các tổ chức phi lợi nhuận.

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)
blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Tài chính – Ngân hàng, người học có khả năng:
blog-post-image blog-post-image
blog-post-image blog-post-image
blog-post-image
Điều kiên tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định của .
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.
Cơ hội việc làm và học tập

- Là chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên quản lý và kinh doanh vốn, chuyên viên tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; tư vấn tài chính cho các cá nhân khởi nghiệp.
- Là nguồn nhân lực có chất lượng cho ngân hàng Nhà nước; cho các ngân hàng thương mại, quĩ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế.
- Là chuyên viên tài chính tại các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, các đơn vị cung cấp hàng hóa - dịch vụ công trong nước và quốc tế.
- Là chuyên viên của các cơ sở nghiên cứu; là thành viên tham gia giảng dạy về tài chính-ngân hàng.