blog-post-image

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây

blog-post-image

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)
1.1. Mục tiêu chung
- Tổ chức và điều hành cơ sở y tế, bệnh viện với vai trò giám đốc điều hành hay trưởng phó khoa, phòng chức năng.
- Tổ chức và tham gia quản lý các hoạt động y tế công cộng cũng như các chương trình y tế các tổ chức phi chính phủ.
- Quản lý, điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế, quản lý sức khỏe ở các cơ sở kinh doanh, giáo dục.

1.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Quản lý Bệnh viện trang bị cho người học:
blog-post-image

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Quản lý Bệnh viện, người học có khả năng:
blog-post-image

3. Cơ hội việc làm và học tập
Sinh viên cử nhân ngành Quản lý Bệnh viện sau khi tốt nghiệp được kỳ vọng:
- Tổ chức, điều hành cơ sở y tế, bệnh viện công lập cũng như tư nhân với nhiều vai trò khác nhau như: giám đốc điều hành hay trưởng, phó phòng chức năng.
- Quản lý điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế và quản trị ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cơ quan nghiên cứu hay giáo dục.
- Nghiên cứu, phản biện, phát hiện và sáng tạo ra các kiến thức mới và đề ra các giải pháp phù hợp trong lĩnh vực quản lý bệnh viện.
- Tổ chức và điều hành hội nghị, hội thảo; đàm phán với đối tác.
- Khởi nghiệp sáng tạo các tổ chức kinh doanh, cung ứng dịch vụ trong lĩnh vực y tế.

4. Nội dung chương trình
blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image