blog-post-image

Mã ngành: 7220209

Tổ hợp môn: C00, D01, D15, D66

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Nhật của DHV đạt chuẩn về trình độ tiếng Nhật N2 (JLPT) - chứng chỉ năng lực tiếng Nhật cấp 2 do Nhật cấp. Chương trình đào tạo giúp sinh viên phân tích được cấu trúc câu, những lối nói, các thành phần bổ nghĩa trong tiếng Nhật, giải thích được sự khác nhau giữa các cách biểu hiện ở trình độ trung và cao cấp; Hiểu được văn học, lịch sử, địa lý xã hội của Nhật Bản; Vận dụng các kiến thức cơ bản về phong tục tập quán, văn hoá của Nhật Bản vào những công việc có liên quan đến Nhật Bản; Kết hợp những kiến thức về tác phong trong kinh doanh của người Nhật (như cách trao danh thiếp, cách chào hỏi, cách ứng xử với cấp trên hay với khách hàng) với kiến thức văn hoá Nhật Bản và ứng dụng vào công việc kinh doanh hay giao tiếp với khách hàng người Nhật; Hiểu những kiến thức cơ bản về phương pháp giảng dạy tiếng Nhật; thảo luận và đánh giá ở trình độ sơ cấp và trung cấp.

Trong phạm vi ngành Ngôn ngữ Nhật, sinh viên sẽ có kiến thức chuyên môn vững chắc về lý thuyết và thực tế thông qua 14 học phần thuộc khối đại cương (34 tín chỉ), 40 học phần thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp với tổng cộng 104 tín chỉ, được phân bổ thành 16 học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, 12 học phần thuộc khối kiến thức ngành, 6 học phần thuộc khối kiến thức chuyên ngành. Trong số 40 học phần thuộc các kiến thức vừa nêu, trong suốt 4 năm học, sinh viên từng bước tích luỹ các loại kiến thức khác nhau, từ những kiến thức mang tính chất lý thuyết trong các học phần thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học, văn học, văn hoá, giáo dục, đến những kiến thức mang tính chất thực tế trong các học phần thực hành tiếng, biên phiên dịch, nói trước công chúng trong các lãnh vực như du lịch, khách sạn, kinh doanh, văn phòng,…

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật trang bị cho người học các khả năng sau:
blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật, người học có khả năng:
blog-post-image blog-post-image

Điều kiện tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định của trường.
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP

- Tham gia giảng dạy tiếng Nhật ở các trường Nhật ngữ, các trung tâm ngoại ngữ, các công ty xuất khẩu lao động sang Nhật với vai trò là giảng viên hoặc làm giáo viên giảng dạy tiếng Nhật cho các trường cấp 2 cấp 3 trên toàn nước Việt Nam;
- Làm chuyên viên biên phiên dịch tiếng Nhật cho các công ty Nhật, các tổ chức có liên quan đến tiếng Nhật;
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập sau đại học trong lĩnh vực chuyên ngành và các ngành khác như: Ngành ngôn ngữ học, Ngành Châu Á học …
- Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật có thể thi tuyển vào các chương trình đào tạo Thạc sĩ trong hoặc ngoài nước thuộc các chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ học hoặc tiếng Nhật.