blog-post-image

Tham khảo chương trình đào tạo (Năm 2022) tại đây
Tham khảo chương trình đào tạo (Năm 2019) tại đây
Tham khảo chương trình đào tạo (Năm 2017) tại đây

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình giáo dục đại học ngành Ngôn ngữ Nhật nhằm đào tạo cử nhân ngôn ngữ Nhật có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có khả năng giải quyết tốt các công việc thuộc ngành nghề chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật trang bị cho người học các nội dung sau:

blog-post-image

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Nhật , người học có khả năng:

blog-post-image

3. Cơ hội việc làm và học tập
* Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật có khả năng làm việc trong các lĩnh vực chuyên môn sau:
- Giảng dạy tiếng Nhật tại các trường trung học hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo tiếng Nhật;
- Làm công việc biên phiên dịch tiếng Nhật trong các công ty, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, và các tổ chức xã hội có sử dụng tiếng Nhật;
- Làm nhân viên hay chuyên viên văn phòng trong các công ty, doanh nghiệp, trường học, cơ sở đào tạo, hoặc các tổ chức xã hội trong hoặc ngoài nước có sử dụng tiếng Nhật;
Làm việc trong các lĩnh vực ngành nghề có sử dụng tiếng Nhật như dịch vụ du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, bảo tàng, v.v….
* Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, tiếp tục học tập sau đại học trong lĩnh vực chuyên ngành và các ngành khác như: Ngành ngôn ngữ học, Ngành Châu Á học …
- Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Nhật có thể thi tuyển vào các chương trình đào tạo Thạc sĩ trong hoặc ngoài nước thuộc các chuyên ngành liên quan đến ngôn ngữ học hoặc tiếng Nhật.

4. Nội dung chương trình

blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image