blog-post-image

Tham khảo chương trình đào tạo (Năm 2022) tại đây
Tham khảo chương trình đào tạo (Năm 2019) tại đây
Tham khảo chương trình đào tạo (Năm 2017) tại đây

blog-post-image

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)
1.1. Mục tiêu chung
Ngành Ngôn ngữ Anh là ngành nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh, loại ngôn ngữ hiện đang phổ biến nhất thế giới. Mục tiêu chung nhất của chương trình đào tạo này là giúp sinh viên sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo.
Ngành học này còn có mục tiêu khác là nghiên cứu về ngôn ngữ, lịch sử, văn hóa, văn học, và xã hội của các nước sử dụng tiếng Anh trên thế giới. Đồng thời, trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Việt Nam, sinh viên ngành học này cũng được trang bị thêm những kiến thức bổ trợ thông qua các học phần tiếng Anh trong các lãnh vực kinh doanh - dịch vụ, du lịch, nhà hàng - khách sạn, công nghệ thông tin, v.v….
Đào tạo cử nhân đại học ngành Ngôn ngữ Anh có phẩm chất chính trị tốt, có đạo đức nghề nghiệp trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc; có đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, có sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh; có khả năng ứng dụng các kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống, đáp ứng yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế; có tư duy nghiên cứu độc lập, sáng taọ , có khả năng học lên các bậc học cao hơn tại các đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh trang bị cho người học:
blog-post-image

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (PLOs) blog-post-image blog-post-image

3. Cơ hội việc làm và học tập
* Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có khả năng làm việc trong các lãnh vực chuyên môn sau:
- Làm công việc biên phiên dịch tiếng Anh trong các công ty, doanh nghiệp, cơ quan truyền thông, và các tổ chức xã hội có sử dụng tiếng Anh.
- Làm nhân viên hay chuyên viên văn phòng trong các công ty, doanh nghiệp, trường học, cơ sở đào tạo, hoặc các tổ chức xã hội trong hoặc ngoài nước có sử dụng tiếng Anh.
- Làm việc trong các lãnh vực ngành nghề có sử dụng tiếng Anh như dịch vụ du lịch, lữ hành, nhà hàng, khách sạn, bảo tàng, v.v….
- Giảng dạy tiếng Anh tại các trường phổ thông hoặc các cơ sở giáo dục có đào tạo tiếng Anh.
-Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh với hạng khá hoặc giỏi có thể thi tuyển vào các chương trình đào tạo Thạc sĩ trong hoặc ngoài nước thuộc các chuyên ngành như Ngôn ngữ học ứng dụng, Giảng dạy tiếng Anh cho người nước ngoài, v.v….
* Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
- Tiếp tục học tập nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ thạc sĩ, tiến sĩ về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực ngôn ngữ học ứng dụng;
- Tiếp tục học các chuyên nhành liên quan để phục vụ cộng đồng;
- Đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về khoa học ứng dụng ngôn ngữ như một công cụ cho các chuyên ngành khác bằng ngoại ngữ.

4. Nội dung chương trình

blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image