blog-post-image

Mã ngành: 7340115

Tổ hợp môn: A00, A01, C00, C01

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn

Marketing là một hình thức không thể thiếu trong kinh doanh, bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của họ thông qua quá trình tiếp thị sản phẩm, phát triển thương hiệu. Mục tiêu cao nhất của Marketing chính là trở thành chiếc cầu nối bền chặt giữa doanh nghiệp với khách hàng mục tiêu. Chương trình đào tạo ngành Marketing được phát triển theo tiêu chuẩn quốc gia và khu vực ASEAN với mức độ thích ứng cao phù hợp với nhu cầu của xã hội và doanh nghiệp.

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Marketing, người học có khả năng:
blog-post-image

Điều kiện tốt nghiệp:

- Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định của .
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.