blog-post-image

Mã ngành: 7380101

Tổ hợp môn: A00, A09, C00, C141

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Ngành Luật cung cấp kiến thức Luật bao quát ở hầu hết các lĩnh vực như: luật kinh tế, luật tài chính, luật thương mại, luật hôn nhân gia đình, quy định chung về tài sản, thừa kế, luật hình sự phần tội phạm, luật môi trường, tội phạm học, bồi thường hợp đồng, tranh chấp thương mại, khiếu nại, tố cáo, khoa học về điều tra hình sự, quyền con người, quyền công dân...
Chương trình đào tạo ngành Luật với mục tiêu đào tạo ra các cử nhân Luật có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và mức tự chủ và trách nhiệm cần thiết để trở thành những nhà quản trị trong mọi tổ chức.

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật trang bị cho người học các khả năng sau:
blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Luật, người học có khả năng:
blog-post-image blog-post-image

Điều kiên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định của .
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP

- Chuyên viên về công tác pháp chế tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp.
- Chuyên viên bộ phận pháp chế hoặc nhân sự tại các doanh nghiệp.
- Chuyên gia tư vấn pháp lý; trọng tài viên, thừa phát lại, thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên, thanh tra viên, công chứng viên, tư vấn viên, trợ lý pháp luật...
- Các cán bộ nghiên cứu, giảng viên giảng dạy về các lĩnh vực chuyên sâu thuộc lĩnh vực pháp luật tại các viện, các trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo.
- Tiếp tục học tập nâng cao và hoàn chỉnh kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên sâu ở trình độ cao hơn về các chuyên ngành thuộc lĩnh vực luật học;
- Đủ năng lực để nghiên cứu chuyên sâu về khoa học pháp lý cũng như thực tiễn.