blog-post-image

Mã ngành: 7340301

Tổ hợp môn: A00, C03, C14, D01

Đăng ký xét tuyển trực tuyến: tuyensinh.dhv.edu.vn


Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán được đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm tạo ra thế hệ sinh viên có hiểu biết về chính trị, có phẩm chất nhân văn, có đạo đức và ý chí; có khả năng tự học và sáng tạo; có năng lực về chuyên môn, vận dụng được kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế và tổng hợp những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán – tài chính, phân tích kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề đa dạng trong tổ chức; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học tốt; có khả năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc trong mọi loại hình doanh nghiệp, trong các Bộ, Ngành chức năng, các học viện, trường đại học, cao đẳng và các tổ chức phi lợi nhuận.

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây
MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (POs)
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán trang bị cho người học :
blog-post-image

Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kế toán, người học có khả năng:
blog-post-image

Điều kiên tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Cho đến thời điểm tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập;
- Tích lũy đủ số tín chỉ và số môn học của chương trình đào tạo;
- Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 trở lên (theo thang điểm 4,00);
- Có chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng;
- Đạt chuẩn ngoại ngữ, Tin học theo quy định của trường.
- Có đơn gửi Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ HỌC TẬP

- Có thể làm việc ở các vị trí như: kế toán viên, kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên nội bộ, trợ lý kiểm toán độc lập, công chức thuế trong các loại hình doanh nghiệp;
- Có thể làm việc ở các vị trí như: chuyên viên tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, chuyên viên nghiệp vụ trong các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính;
- Sinh viên tốt nghiệp còn có khả năng tự khởi nghiệp, hoặc theo định hướng nghiên cứu khoa học, giảng dạy tại các viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục và đào tạo.