blog-post-image

blog-post-image

Tham khảo chương trình đào tạo tại đây

1. Mục tiêu của chương trình đào tạo (POs)
1.1. Mục tiêu chung
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán được đào tạo theo định hướng ứng dụng nhằm tạo ra thế hệ sinh viên có phẩm chất về chính trị, nhân văn, có đạo đức và ý chí; có khả năng tự học và sáng tạo; có năng lực về chuyên môn, vận dụng được kiến thức cơ bản về khối ngành kinh tế và tổng hợp những kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kế toán – tài chính, phân tích kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề đa dạng trong tổ chức; có khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học tốt; có khả năng tham mưu cho lãnh đạo đơn vị. Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại phòng kế toán, hoặc bộ phận quản lý tài chính tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; trong các Bộ, Ngành chức năng, các học viện, trường đại học, cao đẳng và các tổ chức phi lợi nhuận.
Ngoài mục tiêu trang bị kiến thức, chương trình đào tạo đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực thực tiễn để đảm bảo sinh viên ra trường đi làm có thể tiếp cận ngay công việc thực tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán trang bị cho người học:

blog-post-image

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (ELOs)
Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Kế toán, người học phải đạt được:
blog-post-image

3. Cơ hội việc làm và học tập
Sinh viên cử nhân ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp được kỳ vọng:
- Có thể làm việc ở các vị trí như: kế toán viên, kiểm soát nội bộ, kiểm toán viên nội bộ, trợ lý kiểm toán độc lập, công chức thuế trong các loại hình doanh nghiệp;
- Có thể làm việc ở các vị trí như: chuyên viên tài chính trong các loại hình doanh nghiệp, chuyên viên nghiệp vụ trong các ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính;
- Sinh viên tốt nghiệp còn có khả năng tự khởi nghiệp, hoặc theo định hướng nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu. Có thể tiếp tục học sau đại học để có thể tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

4. Nội dung chương trình

blog-post-image blog-post-image blog-post-image blog-post-image