[attachments title=”Sinh viên” blocks=”‹º›{‹²›name‹²›:‹²›Quy định kiểm tra, thi và quản lý kết quả học tập‹²›,‹²›url‹²›:‹²›javascript:void(0);‹²›},{‹²›name‹²›:‹²›Quy định đánh giá, xếp loại thể lực học sinh sinh viên‹²›,‹²›url‹²›:‹²›javascript:void(0);‹²›}‹¹›” _array_keys=”{‹²›blocks‹²›:‹²›blocks‹²›}” _fw_coder=”aggressive” __fw_editor_shortcodes_id=”9ee1b3cd32c36c3f8e7f788c161bcfa3″][/attachments]