ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2017-2018

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSxtj9pl9HPAb-FyAjjFUN7UQ_utonskQsP64Ay2Xq7RC1mg/formResponse

 

 

Bạn cũng có thể đăng ký bằng liên kết này:

http://ttcn.hcmup.edu.vn/tshv.php