• Trường Đại học Hùng Vương đón nhận Quyết định thành lập Trường và chính thức hoạt động vào ngày 14/8/1995.
 • Thư viện trường cũng nhanh chóng thành lập 04 tháng sau đó (19/11/1995) để kịp thời phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong trường.
 • Hiện nay thư viện tọa lạc tại Lầu 4 – Tòa nhà 736 Nguyễn Trãi , Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Có diện tích ~100 m2, được chia làm 3 khu vực: phòng đọc sách, phòng xử lý nghiệp vụ và kho tài liệu.
 • Trong đó phòng đọc có thể phục vụ khoảng 100 chỗ ngồi.
 • Tổng số tài liệu của Thư viện tính đến ngày thời điểm hiện tại là: 15.242 tài liệu, tương ứng với 9.639 tên nhan đề gồm các tài liệu sách đủ các môn loại theo chương trình đào tạo của trường.
 • Trong đó các tài liệu gồm 13.211 tiếng việt, 1675 tiếng nước ngoài, 151 luận văn, 205 từ điển.
 • CD-ROM: 541 CD
 • Báo – tạp chí: 10 tên báo tạp chí.
 • Danh mục tài liệu theo chuyên đề: 8 danh mục

CHỨC NĂNG:

Thư viện trường có chức năng cung ứng tài liệu, sản phẩm dịch vụ phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, và sinh viên của Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong thư viện bao gồm các loại: tài liệu chép tay, in, sao chụp,  tài liệu điện tử, mạng Internet…

 NHIỆM VỤ:

 • Tham mưu giúp lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường;
 • Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của nhà trường; các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khoá luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của cán bộ, giảng viên, sinh viên,  chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;
 • Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện;
 • Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác;
 • Tổ chức, quản lý cán bộ, tài sản theo sự phân cấp của hiệu trưởng; bảo quản, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và tài sản khác của thư viện; tiến hành thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định;
 • Thực hiện báo cáo tình hình hoạt động hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của các cấp có thẩm quyền.