Phòng Tài chính – Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo v/v điều chỉnh học phí học kỳ II năm học 2017-2018 của sinh viên Lê Thị Thu Thủy – lớp 1705QK và Trương Trần Thu Thủy – lớp 1705QK (Tải File).