Thông báo v/v điều chỉnh cách đánh giá kết quả học tập trong Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên (tải File).