Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên v/v đăng ký học phần học kỳ I năm học 2018-2019 (Tải File).