Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên về việc đăng ký học phần học kỳ III năm học 2017-2018 (Tải File).