Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo v/v đăng ký danh hiệu thi đua của các tập thể và cá nhân trường:

Dang ky danh hieu