Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc sinh viên tập trung học tập học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh năm học 2019 – 2020 (Tải File)

Danh sách sinh viên đã đăng ký học GDQP-AN (Tải File)

TB22,28-4 SV TAP TRUNG CHO HOC PHAN GIAO DUC QUOC PHONG 2020

Lưu ý: Các bạn sinh viên tập trung tại trường ngày 4/5/2020 để nghe phổ biến nội quy học tập và một số thông tin chuẩn bị học tập học phần GDQP – AN.

Thành phần: Sinh viên Khóa 2018 – 2022 và khóa 2019 – 2023 đã đăng ký học phần GDQP – AN HKII, năm học 2019 – 2020.
+ Từ 8h30’ đến 9h00’: sinh viên các lớp KT02A, QK02A, TN02A
+ Từ 9h15’ đến 9h45’: sinh viên các lớp AV02A, AV02B, NV02A, TV02A
+ Từ 10h00’ đến 10h30’: sinh viên các lớp CT02A, DL02A, QB02A
+ Từ 13h30’ đến 14h00’: sinh viên các lớp KT03A, QK03A, TN03A
+ Từ 14h15’ đến 14h45’: sinh viên các lớp AV03A, AV03B, NV03A, TV03B
+ Từ 15h00’ đến 15h30’: sinh viên các lớp CT03A, DL03A, LT03A, MK03A, QB03A
– Địa điểm: Phòng A001, cơ sở 736 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. HCM
*Ghi chú: Nhằm thực hiện đúng quy định trong công tác phòng tránh dịch bệnh Covid-19, yêu cầu sinh viên nhớ mang khẩu trang khi đến trường.
Đề nghị sinh viên sắp xếp thời gian tham dự họp đầy đủ và đúng giờ quy định.