Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc nhận khen thưởng sinh viên năm học 2018 – 2019 (Tải File).

Danh sách khen thưởng sinh viên theo quyết định (Danh sách 1, Danh sách 2)

TB26,28-5 KHEN THUONG SV NAM HOC 2018-2019