Trường Đại học Hùng Vương Tp.HCM thông báo đến sinh viên về việc đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017-2018 (Tải File).

  • Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Tải File)
  • Lịch trình giảng dạy học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Tải File)
  • Mẫu đơn đăng ký (Tải File)

Cùng chuyên mục