Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc đăng ký học phần dự kiến học kỳ II năm học 2019 – 2020 (Tải File).

TB70,2-10 SV DANG KY HOC PHAN DU KIEN HOC KY 2 NAM 2019-2020