Trường Đại học Hùng Vương TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc cho sinh viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19.

Căn cứ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 544/UBND-VX ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên Thành phố Hồ Chí Minh do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020;

Trước những thông tin và diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để góp phần ngăn chặn sự lây lan và bảo đảm an toàn về sức khỏe, nay Hiệu trường Nhà trường thông báo như sau:

  1. Kéo dài thời gian nghỉ học của sinh viên đến hết tháng 02/2020.
  2. Nhà trường sẽ sắp xếp lịch học, lịch giảng dạy để bảo đảm đúng tiến độ của chương trình học sau khi bắt đầu học lại (Lịch học chính thức sẽ thông báo sau).
  3. Cán bộ nhân viên và chuyên viên các đơn vị làm việc bình thường.

Trong thời gian nghỉ học, sinh viên thường xuyên cập nhật thông báo của Nhà trường, hạn chế đi lại và có các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Đề nghị Trưởng các đơn vị trong trường phổ biến thông tin rộng rãi đến giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên thực hiện tốt tinh thần thông báo này và tích cực tham gia vào các hoạt động phòng chống dịch.

Hiệu trưởng

(đã ký)

PGS.TS. Đỗ Văn Xê