Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc bầu ban cán sự các lớp sinh viên năm học 2019 – 2020 (Tải File).

TB66,30-9 BAU BAN CAN SU LOP NAM 2019-2020