Ngày 01/4/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 1316/BGDĐT-GDĐH thông báo về hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2019.

cong-van-1316-bgddt-gddh-bo-giao-duc-va-dao-tao