Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM thông báo về việc tập trung sinh viên học tập học phần Giáo dục quốc phòng – An ninh năm học 2020 – 2021 (Tải File).

TB68,20-11 HOC GIAO DUC QUOC PHONG AN NINH 2020 - 2021