Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên các Khoa về danh sách đăng ký học phần HK I năm học 2018-2019 như sau: