Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến bạn đọc mượn sách quá hạn, nhanh chóng mang sách đến Trung tâm trả trước ngày 6/3/2019 tại lầu 7. Sau thời gian trên nếu bạn chưa trả sách Trung tâm sẽ xử lý theo quy định của Nhà trường.
Danh sách bạn đọc nợ sách (Xem chi tiết tại đây)