Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng thông báo đến sinh viên danh sách phòng thi các học phần Quản trị học, Những nguyên lý Mac Lênin, Toán cao cấp (Tải File), Tiếng Anh (Tải File).