Trường Đại học Hùng  Vương TP. Hồ Chí Minh thông báo về danh sách sinh viên các học phần có tách lớp của học kỳ II năm học 2018 – 2019.