Phòng Quản lý Đào tạo thông báo đến sinh viên danh sách đăng ký học phần học kỳ II năm học 2017 – 2018 (Tải File).