Nội dung điều chỉnh: môn Giáo dục thể chất bắt đầu học từ ngày 1/10/2018.

LỚP 1805AV1

TKB.HK1.20182019.1805AV1

LỚP 1805AV2

TKB.HK1.20182019.1805AV2

LỚP 1805NV

TKB.HK1.20182019.1805NV


LỚP 1805TV

TKB.HK1.20182019.1805TV