Căn cứ thông báo Tuyển chọn, xét giao trực tiếp và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai. Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM thông báo về hoạt động (chi tiết đính kèm).

Thời gian hết ngày 30/11/2018.

Có thể tham khảo chi tiết tại webite Cổng thông tin điện tử khoa học công nghệ Đồng Nai: https://dost-dongnai.gov.vn/Pages/default.aspx (Mục Hướng dẫn hoạt động khoa học và công nghệ).

TB75_9.11 Dang ky KHCN cap tinh So KHCN Dong Nai

TB75_9.11 Dang ky KHCN cap tinh So KHCN Dong Nai