1. GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ BOYA – Sơ cấp tập 1 (phiên bản thứ hai)

2. GIÁO TRÌNH HÁN NGỮ BOYA – Sơ cấp tập 2 (phiên bản thứ hai)

3. LUYỆN NGHE TIẾNG TRUNG QUỐC CẤP TỐC – cho người bắt đầu

4. LUYỆN NGHE TIẾNG TRUNG QUỐC CẤP TỐC – trình độ sơ cấp

5. LUYỆN NÓI TIẾNG TRUNG QUỐC CẤP TỐC – cho ngưi bắt đầu (tập 1)

6. LUYỆN NÓI TIẾNG TRUNG QUỐC CẤP TỐC – cho người bắt đầu (tập 2)