Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Tài chính – Ngân hàng

Tiếng Anh: Finance – Banking

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức nền tảng về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật.

 • Có hiểu biết cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.
 • Có hiểu biết về lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

Kiến thức công nghệ thông tin đáp ứng được yêu cầu công việc, có khả năng cập nhật.

 • Có kiến thức theo chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Có kiến thức về phần mềm hỗ trợ cho công việc trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.

Kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế tạo tầm nhìn

 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế học, pháp luật, quản lý điều hành hoạt động chuyên môn.
 • Có kiến thức cơ bản về các phương pháp định lượng ứng dụng trong kinh tế.

Kiến thức nghiệp vụ có hệ thống, cập nhật

 • Có hiểu biết một cách hệ thống về chuyên môn nghiệp vụ tài chính.
 • Có kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng và hiểu biết về quản trị ngân hàng.
 • Có kiến thức về phân tích và quản lý tài chính thích hợp với khu vực công.

Kiến thức thực tế tạo khả năng vận dụng nhanh lý thuyết

 • Có hiểu biết thực tế trong lĩnh vực kinh tế-xã hội, tài chính-ngân hàng.
 • Có khả năng thực hành vận dụng các nội dung lý thuyết về tài chính-ngân hàng vào thực tiễn công việc .

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp

 • Có kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề; khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng.

Kỹ năng giao tiếp quản lý

 • Có kỹ năng làm việc theo nhóm, có khả năng thích ứng với môi trường kinh tế- xã hội.
 • Có kỹ năng viết báo cáo, thuyết trình, lập và bảo vệ dự án.

Kỹ năng tư duy sáng tạo.

 • Có kỹ năng tổ chức công việc theo tư duy sáng tạo.
 • Có kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả.

Chuẩn đầu ra năng lực ngoại ngữ không chuyên:

 • Có kết quả đạt trong kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
 • Có một trong những chứng chỉ quốc tế tiếng Anh: TOEIC: 450 (IIG Việt Nam cấp); IELTS: 4.0 (Hội đồng Anh cấp); TOEFL iBT: 42 (IIG Việt Nam cấp) còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận và công nhận.
 • Có trình độ tiếng Anh tương được TOEIC 450 hoặc trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành, do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận.
 • Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Chuẩn đầu ra tin học không chuyên:

 • Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghiệ thông tin cơ bảntheo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Công nhận chuẩn đầu ra tin học khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra Tin học do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến nagỳ xét tốt nghiệp.

Có một trong những chứng chỉ tin học Quốc tế: IC3, ICDL, MOS còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận và công nhận.

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Tin học- Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Yêu cầu về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

 • Có khả năng làm việc độc lập và tinh thần tự chịu trách nhiệm, bảo vệ quan điểm.
 • Có khả năng làm việc theo nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.
 • Có khả năng hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.
 • Có khả năng lập kế hoạch hoạt động, đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:

 • Là chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên quản lý và kinh doanh vốn, chuyên viên tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; tư vấn tài chính cho các cá nhân khởi nghiệp.
 • Là nguồn nhân lực có chất lượng cho ngân hàng Nhà nước; cho các ngân hàng thương mại, quĩ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế.
 • Là chuyên viên tài chính tại các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, các đơn vị cung cấp hàng hóa – dịch vụ công trong nước và quốc tế.
 • Là chuyên viên của các cơ sở nghiên cứu; là thành viên tham gia giảng dạy về tài chính-ngân hàng.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ; tham gia các khóa tái đào tạo của đơn vị về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ tài chính-ngân hàng.
 • Có khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ sau đại học.