KHOA KẾ TOÁN

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm...

Xem thêm