Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư ngày 31/8/2018 có hiệu lực từ ngày 15/10/2018.

Bao gồm:

– Nội dung quyết định  (5 chương);

– Phụ lục I;

– Phụ lục II (gồm 16 mẫu văn bản).

(File chi tiết đính kèm)

Quyet dinh_37.2018-qd-ttg