Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh: Business Administration

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.

 • Nắm vững kiến thức về quản trị kinh doanh, am hiểu các quy trình, chính sách quản lý các tổ chức; phân tích các hoạt động; hoạch định chính sách, chiến lược duy trì và phát triển các tổ chức.
 • Có kiến thức hiện đại về quản trị kinh doanh (sản xuất, dịch vụ) ở các tổ chức trong nước và quốc tế.

Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật.

 • Có hiểu biết tốt về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn.
 • Có hiểu biết về lý luận chính trị; có kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước.

Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

 • Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
 • Có kiến thức công nghệ thông tin phục vụ công việc và đời sống.

Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

 • Thực hiện tốt các chức năng quản trị như lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra và đánh giá trong thực tiễn quản trị kinh doanh nói chung cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh.

Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

 • Hiểu biết và vận dụng thành thạo các kiến thức kinh tế chung và các quy luật kinh tế thị trường làm cơ sở xác lập khoa học cho việc ra quyết định quản trị.
 • Áp dụng được các kiến thức của ngành quản trị kinh doanh như: quản trị chiến lược, quản trị nhân lực, quản trị tài chính, sản xuất, marketing… để phân tích, đánh giá tình hình thị trường, tham gia đề xuất và thực hiện các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

 • Có kỹ năng lập luận, tư duy hệ thống, giải quyết các vấn đề, khám phá và nghiên cứu kiến thức trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.

Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

 • Hình thành kỹ năng làm việc độc lập, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh.
 • Có kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; sáng tạo, phát triển trong nghề nghiệp; khả năng thích ứng cao với hoàn cảnh kinh doanh, dám đương đầu với thử thách.

Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

 • Có kỹ năng nhận định tình huống, xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh.
 • Có kỹ năng phân tích tình hình môi trường kinh doanh để xây dựng phương án kinh doanh phù hợp.

Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

 • Có khả năng làm việc, tổ chức động viên, điều khiển cá nhân và tập thể nhằm khai thác tối đa khả năng của nguồn nhân lực để đạt được mục tiêu của tổ chức

Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

 • Có kỹ năng giao tiếp, truyền thông, diễn thuyết trước công chúng; kỹ năng tổ chức, quản lý điều hành; có khả năng thích ứng với môi trường kinh tế xã hội. Có kỹ năng làm việc theo nhóm.

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ không chuyên

 • Áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo (Tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu âu);
 • Công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra Tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.

Có một trong những chứng chỉ quốc tế Tiếng Anh: TOEIC: 450 (IIG Việt Nam cấp); IELTS: 4.0 (Hội đồng Anh cấp); TOEFL iBT: 42 (IIG Việt Nam cấp) còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận;

Có trình độ Tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận.

Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Chuẩn đầu ra tin học không chuyên

 • Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra Tin học do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.

Có một trong những chứng chỉ tin học Quốc tế: IC3, ICDL, MOS còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận.

Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Yêu cầu về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

 • Có trách nhiệm công dân; ý thức tổ chức kỷ luật lao động; tự tin, linh hoạt, kiên trì theo đuổi mục tiêu, nhiệt tình, say mê sáng tạo, và có khát vọng trở thành doanh nhân, nhà lãnh đạo, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực QTKD.
 • Có trách nhiệm với công việc được giao và có tinh thần cầu tiến, hợp tác, thân thiện với các đồng nghiệp và cá nhân khác trong công việc.

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

 • Có ý thức tổ chức kỷ luật, làm việc tận tuỵ, gương mẫu có khả năng giám sát các thành viên khác.

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

 • Có năng lực tìm tòi, tiếp cận, ứng dụng hiệu quả và sáng tạo các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ hiện đại để giải quyết những vấn đề thực tế thuộc chuyên ngành được đào tạo

Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

 • Có khả năng tổ chức, điều hành công tác kế toán ở nhiều cấp độ khác nhau.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

Người tốt nghiệp trình độ Đại học ngành Quản trị Kinh doanh có thể:

 • Làm việc tại các tổ chức sản xuất, kinh doanh thương mại – dịch vụ; các cơ quan nghiên cứu, quản lý, đào tạo… thuộc lĩnh vực kinh tế.
 • Tự quản lý các công ty với quy mô vừa và nhỏ chuyên sản xuất, kinh doanh thương mại – dịch vụ.
 • Tham gia giảng dạy, nghiên cứu về quản trị kinh doanh.

Khả năng nâng cao trình độ:

 • Có khả năng tự học, tự nghiên cứu nâng cao trình độ.
 • Tham gia các khoá tái đào tạo của đơn vị về các vấn đề liên quan đến ngành Quản trị Kinh doanh.
 • Có khả năng tiếp tục theo học các chương trình đào tạo trình độ sau đại học.