QUẢN TRỊ HỌC (BÀI TẬP VÀ NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG)

Mã sách: HVU.0000578, HVU.0000579

Tác giả:  Bùi Văn Danh, Nguyễn Văn Dung, Lê Quang Khôi

NXB: Lao động

Năm XB: 2011

Số trang: 297 tr..

Quản trị học là môn cơ bản trong nghiên cứu và thực tiễn của sinh viên Đại học và Cao học ngành Quản trị – Kinh tế học, của các Chuyên gia, Nhà quản trị doanh nghiệp.

Quản trị là quá trình làm việc cùng và thông qua người khác để đạt các mục tiêu tổ chức trong môi trường luôn thay đổi. Trọng tâm của quá trình này là việc sử dụng hiệu quả (effective) và có hiệu suất (efficient) các nguồn lực hữu hạn.

Để thực hiện được các mục tiêu thách thức trên, nhà quản trị cần thực hiện tốt các chức năng cơ bản trong quá trình quản trị:

Ÿ Hoạch định (và Ra quyết định) (Planning and Decision Making).

Ÿ Tổ chức (và vấn đề bố trí Nguồn nhân lực và Truyền đạt trong và ngoài tổ chức) (Organizing, Staffing, Communicating).

Ÿ Lãnh đạo (và Động viên)(Leading, Motivating).

Ÿ Kiểm soát (Controlling).

Sách có tại Trung tâm Thông Tin – Thư viện, thân mời bạn đọc!