NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 163 /2017/QĐ-ĐHHV ngày 18 tháng 08  năm 2017

 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Hùng Vương Tp. Hồ Chí Minh)

 Tên chương trình : Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Tourism and Travel services Management)

Trình độ đào tạo : Đại học

Ngành đào tạo:   Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Tourism and Travel services Management)       

Mã ngành: 52340103

Loại hình đào tạo : Chính quy

Áp dụng từ năm học : 2017 – 2018

Tổng khối lượng kiến thức:  126 tín chỉ tích lũy, 3 tín chỉ và 165 tiết không tích lũy

STT

Mã học phần

Học phần

Tín

chỉ

Phân bổ

thời gian

TS tiết

Tự học

LT

TH

7.1 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 45 44 1 690
         7.1.1 Lý luận chính trị 10 10 0 150
1 06001 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin  (Phần 1) 2 2 0 30 60
2 06002 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin  (Phần 2) 3 3 0 45 90
3 06005 Đường lối cách mạng của  Đảng Cộng Sản Việt Nam 3 3 0 45  90
4 06004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0 30  60
         7.1.2 Khoa học xã hội 14 14 0 210
5 06003 Pháp luật đại cương 2 2 0 30  60
6 10101 Quản trị học 3 3 0 45 90
7 10102 Marketing căn bản 3 3 0 45 90
8 10103 Tâm lý và kỹ năng giao tiếp 3 3 0 45 90
9 09001 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 3 0 45 90
         7.1.3 Ngoại ngữ 9 9 0 135
10 07002 Tiếng Anh 1 3 3 0 45  90
11 07003 Tiếng Anh 2 3 3 0 45  90
12 07004 Tiếng Anh 3 3 3 0 45  90
         7.1.4 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường 9 8 1 150
13 06007 Tin học đại cương 3 2 1 60 120
14 06008 Toán cao cấp 3 3 0 45 90
15 06009 Lý thuyết xác suất thống kê 3 3 0 45 90
         7.1.5 Các môn tự chọn 3 3 0 45
16 07001 Anh Văn bổ sung 3 3 0 45 90
17 10104 Kỹ năng mềm 3 3 0 45 90
         7.1.6 Giáo dục thể chất
18 06010 Giáo dục thể chất 1 1 0 1 30  60
19 06011 Giáo dục thể chất 2 1 0 1 30 60
20 06012 Giáo dục thể chất 3 1 0 1 30 60
         7.1.7 Giáo dục quốc phòng – an ninh
21 06006 Giáo dục quốc phòng (*) 165
7.2 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 81 75 6 1305
7.2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành 6 6 0 90    
22 10201 Kinh tế vi mô 3 3 0 45 90
23 10202 Kinh tế vĩ mô 3 3 0 45  90
7.2.2 Kiến thức cơ sở ngành 9 9 0 135    
24 05001 Nguyên lý kế toán 3 3 0 45 90
25 10203 Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh 3 3 0 45 90
26 10205 Phương pháp nghiên cứu khoa học 3 3 0 45 90
7.2.3 Kiến thức ngành 21 19 2 345    
27 09002 Tổng quan du lịch 3 3 0 45 90
28 09003 Địa lý du lịch Việt Nam 3 3 0 45  90
29 09004 Luật du lịch 3 3 0 45 90
30 09005 Quản trị lữ hành 3 3 0 45 90
31 09006 Quản trị khách sạn 4 2 2 90 180
32 09007 Quản trị nguồn nhân lực trong du lịch 3 3 0 45 90
Tự chọn 1 trong 3 môn
33 11309 Thanh toán quốc tế trong du lịch 2 2 0 30 60
34 09008 Địa lý du lịch thế giới 2 2 0 30 60
35 09009 Lịch sử văn hóa Việt Nam 2 2 0 30 60
        7.2.4 Kiến thức bổ trợ 4 4 0 60
36 09010 Kỹ năng giao tiếp trong du lịch 2 2 0 30 60
37 09011 Lễ tân ngoại giao 2 2 0 30 60
        7.2.5 Kiến thức chuyên ngành 32 31 1 495
38 09012 Marketing du lịch 3 3 0 45 90
39 09013 Tuyến điểm du lịch 3 3 0 45 120
40 09014 Nghiệp vụ hướng dẫn outbound 3 3 0 45 90
41 09015 Nghiệp vụ hướng dẫn inbound 3 2 1 60 120
42 09016 Văn hóa thế giới 3 3 0 45 90
43 09017 Tổ chức sự kiện – Du lịch MICE 3 3 0 45 90
44 09018 Du lịch sinh thái 3 3 0 45 90
45 07085 Tiếng Anh Du lịch 1 3 3 0 45 90
46 07086 Tiếng Anh Du lịch 2 3 3 0 45 90
47 07087 Tiếng Anh Du lịch 3 3 3 0 45 90
48 09019 Chuyên đề du lịch (không tích lũy) 2 2 0 30 60
Tự chọn 1 trong 2 môn
49 09020 Thủ tục xuất nhập cảnh 2 2 0 30 60
50 09021 Kinh tế du lịch 2 2 0 30 60
7.2.6 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3 90    
51 09022 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3 90  180
7.2.7  Khóa luận tốt nghiệp 6 6 0 90    
52 09023 Khóa luận tốt nghiệp 6 6 0 90  180
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp:
53 09024 Quản  lý điểm đến du lịch 3 3 0 45 90
54 09025 Thiết kế và điều hành chương trình du lịch 3 3 0 45 90
Tổng cộng toàn khóa 126 119 07 1995