Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Quản lý bệnh viện

Tiếng Anh:  Hospital Management

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo.

 • Có trình độ chuyên sâu về quản lý bệnh viện và quản lý tổ chức y tế.
 • Có kiến thức chuyên sâu và thích nghi với yêu cầu đa dạng của công việc.
 • Có kiến thức về lãnh đạo và quản lý cơ bản (như phát hiện và phân tích vấn đề, ra quyết định, tổ chức làm việc nhóm) để giải quyết các vấn đề tại bệnh viện.
 • Có kiến thức về quản lý kinh tế, tài chính, nhân lực, trang thiết bị bệnh viện, hệ thống thông tin, quản lý dược… để lập kế hoạch quản lý bệnh viện và đo lường hiệu quả.

Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

 • Có hiểu biết về nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê Nin, Tư tưởng HCM và đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam.
 • Có hiểu biết về các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, giáo dục.
 • Có kiến thức cơ bản về kinh tế, xã hội trong và ngoài nước.

Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

Sinh viên sau khi tốt nghiệp đạt chuẩn kiến thức về công nghệ thông tin cơ bản: ngoài các kiến thức chuyên môn, còn có kiến thức căn bản về máy tính, kiến thức tin học trong xử lý các văn bản, xử lý bảng tính, xử lý cơ sở dữ liệu, giải quyết được những vấn đề thông thường trong công việc.

Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể.

 • Lập kế hoạch chiến lược bệnh viện cũng như các chương trình dự án trong bệnh viện phù hợp với bối cảnh cụ thể.
 • Triển khai thực hiện được các chính sách cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và các chương trình dự án liên quan.
 • Giám sát việc thực hiện các chương trình, kế hoạch và các dự án liên quan.

Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn.

 • Điều phối, chuẩn bị, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch của bệnh viện, bao gồm cả kế hoạch chiến lược.
 • Phân tích và xây dựng chính sách quản lý tài chính thu – chi trong bệnh viện và đánh giá được hoạt động tài chính của bệnh viện nhằm quản lý có hiệu quả nguồn tài chính của bệnh viện.
 • Sử dụng được các kỹ thuật và công cụ phù hợp để tuyển chọn, đào tạo, phân tích công việc, sử dụng nhân lực, động viên khuyến khích nhân viên nhằm tăng cường chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện.
 • Tham gia vào quản lý cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế và chất thải bệnh viện.

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp.

 • Có phương pháp luận, khả năng phân tích và khả năng quản trị. Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong xây dựng, tổ chức, điều hành công việc có hiệu quả tại các bệnh viện, cơ sở y dược.
 • Có khả năng lãnh đạo, quản lý và quản lý sự thay đổi của bệnh viện phù hợp với thay đổi của môi trường kinh tế xã hội.

Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

 • Có khả năng hợp tác, làm việc nhóm, động viên mọi người để quản lý và giải quyết các lĩnh vực.
 • Có khả năng tự học tập, tự nghiên cứu trên cơ sở kiến thức, kỹ năng, thái độ đã đạt được.
 • Có khả năng tự tích lũy kinh nghiệm để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu của các vị trí làm việc khác nhau.

Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi.

 • Có khả năng xác định vấn đề tồn tại trong quản lý bệnh viện, thiết kế được một nghiên cứu, thu thập, phân tích, trình bày và phiên giải số liệu về vấn đề đó nhằm góp phần giải quyết các vấn đề trong quản lý bệnh viện. Áp dụng một cách hệ thống các nguyên tắc, kỹ thuật phân tích để xác định, phân tích các vấn đề trong bệnh viện.

Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

 • Có khả năng điều phối, chuẩn bị, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch của bệnh viện, bao gồm cả kế hoạch chiến lược.
 • Có khả năng phân tích và xây dựng chính sách quản lý tài chính thu – chi trong bệnh viện và đánh giá được hoạt động tài chính của bệnh viện nhằm quản lý có hiệu quả nguồn tài chính của bệnh viện.
 • Có khả năng sử dụng được các kỹ thuật và công cụ phù hợp để tuyển chọn, đào tạo, phân tích công việc, sử dụng nhân lực, động viên khuyến khích nhân viên nhằm tăng cường chất lượng nguồn nhân lực bệnh viện.

Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

 • Phát triển và duy trì quan hệ giữa các bên liên quan để giải quyết các vấn đề về khám chữa bệnh và quản lý bệnh viện.
 • Tư vấn cho lãnh đạo chính quyền và y tế trong việc đưa ra các giải pháp, chính sách phù hợp để giải quyết các vấn đề khám chữa bệnh.
 • Hợp tác, làm việc nhóm, động viên mọi người để quản lý và giải quyết các lĩnh vực trong bệnh viện.

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam.

 • Áp dụng Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu âu).
 • Công nhận chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:
 • Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
 • Có một trong những chứng chỉ quốc tế tiếng Anh: TOEIC: 450 (do IIG Việt Nam cấp); IELTS: 4.0 (do Hội đồng Anh cấp); TOEFL iBT: 42 (do IIG Việt Nam cấp) còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ – Trường đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 450 hoặc trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 1 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận.
 • Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.

 • Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
 • Công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra Tin học do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.

Có một trong những chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận.

 • Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
 • Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Yêu cầu về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

 • Có tinh thần trách nhiệm, kỷ luật làm việc, phong cách chuyên nghiệp.
 • Có thái độ cầu thị, ý chí phấn đấu.
 • Có tinh thần hợp tác làm việc nhóm, thái độ thiện chí trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc.

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định.

Đạt chuẩn hướng dẫn, giám sát về mặt chuyên môn, tôn trọng nhu cầu bảo vệ bí mật trong khám chữa bệnh.

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

Có lập trường, quan điểm rõ ràng trong việc tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân.

Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.

 • Tự tin, linh hoạt, quyết đoán trong quá trình lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động.
 • Nhiệt tình, chủ động và sáng tạo trong công việc.

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

 • Cán bộ tham mưu, tổ chức điều hành cơ sở y tế, bệnh viện công lập cũng như tư nhân ở các cấp trung ương và địa phương.
 • Quản lý điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế và quản trị ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cơ quan nghiên cứu…liên quan đến lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe.
 • Nghiên cứu viên và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo liên quan đến lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe.

Khả năng học tập nâng cao trình độ:

 • Có khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học độc lập, học tập sau đại học để nhận học vị thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong lĩnh vực chuyên ngành về Quản lý Bệnh viện, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế học, Kinh tế Phát triển và các ngành khác như ngành tài chính, kế toán, cơ sở giáo dục…
 • Có khả năng học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.