CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện công tác quy hoạch, bồi dưỡng, bố trí, quản lý GV – CVNV. Thực hiện chế độ chính sách, thi đua khen thưởng và công tác pháp chế trong toàn Trường. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra trong phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật về thanh tra.

NHIỆM VỤ

Công tác Tổ chức cán bộ

Tham mưu tuyển dụng nhân sự; Xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc khác; Quy định chức năng, nhiệm vụ; Xác định vị trí việc làm của các đơn vị.

 Công tác Tiền lương, BHXH và các chế độ chính sách

 • Tham mưu và thực hiện công tác vận hành bảng chấm công, xếp loại lao động, thang bảng lương và các chế độ chính sách liên quan: lập bảng lương, nâng lương, thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu, hỉ, nghỉ phép thường niên, nghỉ không lương, thôi việc…
 • Đề xuất Hiệu trưởng các phương thức trả lương cho người lao động phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn và công việc đảm nhận.
 • Tham mưu và thực hiện các công tác có liên quan đến chế độ BHXH (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thai sản, ốm đau, trợ cấp …)

Công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật

Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện và quản lý công tác thi đua, khen thưởng của Trường và các hoạt động thi đua khen thưởng của cấp trên.

Phối hợp với các bộ phận chức năng tổ chức lập hồ sơ xét duyệt khen thưởng và xử lý kỷ luật đối với GV – CVNV, trình Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật và giúp Hiệu trưởng trong vấn đề quyết định khen thưởng, kỷ luật.

Công tác Pháp chế

 • Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội quy, quy chế cho GV – CVNV, sinh viên và học viên của Trường.
 • Chủ trì và phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm.
 • Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị chức năng góp ý đối với dự thảo văn bản của Trường, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường.
 • Chủ trì, tham gia soạn thảo các quy định, quy chế, hợp đồng hợp tác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 • Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với các dự thảo quy định, quy chế do các đơn vị khác soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành.
 • Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, GV – CVNV, sinh viên và học viên của Trường.

Công tác Thanh tra

 • Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch Thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi tổng hợp kết quả về công tác thanh tra định kỳ và báo cáo cho Hiệu trưởng.
 • Tổ chức các hoạt động thanh tra theo chỉ đạo trong phạm vi, trách nhiệm quản lý của Hiệu trưởng.
 • Thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với cá nhân, đơn vị trong trường. Qua hoạt động thanh tra, kiến nghị với Hiệu trưởng những vấn đề cần giải quyết; Điều chỉnh và hoàn thiện các quy định cần quản lý và các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Trường.
 • Thanh tra việc thực hiện quy chế quy định và nhiệm vụ được giao đối với các đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo như: xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp công dân theo quy định của Luật khiếu nại, tố cáo. Tổng hợp và báo cáo cho Hiệu trưởng về công tác này.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện việc thanh tra theo yêu cầu của Hiệu trưởng.