CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu Trưởng trong công tác quản trị cơ sở vật chất: Quy hoạch, xây dựng, sửa chữa, quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất của Trường; Thực hiện mua sắm, bảo trì, sửa chữa, thanh lý và theo dõi hiệu quả sử dụng tài sản, trang thiết bị của Trường phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu, làm việc và học tập; Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ.

NHIỆM VỤ

Xây dựng kế hoạch mua sắm trang thiết bị, sửa chữa, xây dựng

 • Xây dựng các quy định về quản lý, phân phối, sử dụng, bảo quản các loại trang thiết bị, vật tư, tài sản.
 • Lập và thực hiện kế hoạch: xây dựng, bổ sung, sửa chữa các công trình và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Trường.
 • Phối hợp, tham gia quản lý các dự án, các công trình xây dựng từ mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản và sửa chữa trong Trường theo quy định hiện hành.
 • Thường trực các Hội đồng tư vấn về đấu thầu công trình xây dựng, mua sắm trang thiết bị, về quản lý nhà đất.
 • Đầu mối tổ chức đấu thầu, mua sắm, cấp phát vật tư, trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ phục vụ làm việc, giảng dạy, học tập và thiết bị PCCC theo quy định hiện hành của Trường.

Quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị, đảm bảo điện nước

 • Quản lý, kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng việc sử dụng thiết bị.
 • Chủ trì, phối hợp với các đơn vị cùng quản lý tài sản và quản trị cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc, giảng dạy và học tập. Quản lý tài sản từ các nguồn hợp tác quốc tế và trong nước với Trường.
 • Trực tiếp quản lý tài sản chung của Trường; Hướng dẫn và thực hiện việc kiểm kê tài sản ở các đơn vị, thực hiện việc kiểm kê tài sản vật tư chung của Trường theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo.
 • Quản lý, vận hành, điều phối, bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và định kỳ hệ thống các thiết bị điện, nước hiệu quả và tiết kiệm.
 • Quản lý hệ thống cấp và thoát nước, hệ thống điện, hệ thống xử lý nước thải của Trường.

Quản lý hội trường, phòng học, phòng họp

 • Phối hợp quản lý, điều hành việc sử dụng có hiệu quả hệ thống phòng học. Đảm bảo đủ phòng học phục vụ cho giảng dạy và học tập. Tổ chức thực hiện tốt các dịch vụ phục vụ giảng đường: ánh sáng, âm thanh,…
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch bố trí phòng học phù hợp với kế hoạch đào tạo Trường. Điều phối phòng học cho các hoạt động hội thảo, sinh hoạt khoa học và các khóa bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn của Trường.

Công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ

 • Thường trực công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).
 • Tổ chức và chịu trách nhiệm về công tác an toàn, phòng chống cháy nổ trong toàn Trường: nghiên cứu đề xuất phương án phòng cháy chữa cháy, thoát nạn, bảo vệ tài sản khi xảy ra sự cố, đề xuất trang bị các thiết bị phòng cháy chữa cháy, phối hợp chặt chẽ với cơ quan phòng cháy chữa cháy địa phương để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ.

Công tác quản lý cơ sở vật chất

 • Lưu giữ và bảo quản các hồ sơ pháp lý có liên quan đến đất đai, công trình xây dựng và trang thiết bị của Trường.
 • Thực hiện chế độ khấu hao trang thiết bị vật tư theo quy định. Phối hợp cùng với Phòng Tài chính kiểm tra việc sử dụng tài sản, kiểm kê đánh giá chất lượng và giá trị các loại tài sản, tính toán khấu hao và tổ chức thanh lý tài sản định kỳ và đột xuất.
 • Chịu trách nhiệm việc chống xuống cấp cơ sở vật chất do trường quản lý.
 • Hỗ trợ và giải quyết khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường khi có phản ánh.