CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong quản lý, xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, triển khai, thực hiện các công tác nghiên cứu khoa học (NCKH) chuyển giao công nghệ trong Trường. Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý đào tạo sau đại học (ĐTSĐH).

NHIỆM VỤ

Công tác Quản lý Khoa học

 • Đề xuất, xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ NCKH hàng năm, thường xuyên và theo thực tế của Trường.
 • Quản lý, tổ chức, triển khai, giám sát và kiểm tra các nhiệm vụ, đề tài NCKH các cấp.
 • Tham mưu, soạn thảo trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý công tác NCKH, phát triển công nghệ và quản lý việc thực hiện các quy chế, chế độ và quy định thống nhất trong toàn Trường.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, giải pháp hữu ích và thương mại hóa kết quả NCKH của giảng viên, chuyên viên, nhân viên (GV – CVNV), sinh viên, học viên.
 • Phụ trách mảng thông tin liên quan đến các hoạt động Khoa học Công nghệ (KHCN) trên website/bảng tin của Trường.
 • Kiến nghị các biện pháp xử lý hoặc kỷ luật đối với cá nhân và đơn vị vi phạm quy chế quản lý các đề tài, dự án NCKH, xử lý các trường hợp khiếu nại có liên quan đến nhiệm vụ NCKH của Trường.

Công tác Nghiên cứu Khoa học:

 • Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án đề tài NCKH của Trường.
 • Phối hợp với các khoa và các đơn vị chức năng lập kế hoạch, định hướng công tác NCKH trong Trường; xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho NCKH đạt hiệu quả.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với GV – CVNV, sinh viên có thành tích tốt trong công tác NCKH.
 • Tổ chức thu thập thông tin khoa học, xây dựng và quản lý việc biên soạn, phát hành nội san, tập san làm tài liệu học tập, sách tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy và xây dựng tạp chí Khoa học đáp ứng nhu cầu NCKH trong và ngoài Trường.
 • Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác trong và ngoài nước, tìm hiểu, lựa chọn đề án, chương trình, đối tác có hiệu quả trình Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Tổ chức đăng ký, xét duyệt, báo cáo định kỳ, nghiệm thu các đề tài NCKH, các dự án sản xuất thử của các cá nhân và đơn vị trong Trường. Theo dõi tiến độ thực hiện các đề tài NCKH, các dự án sản xuất của các cá nhân và đơn vị trong Trường, yêu cầu các chủ nhiệm đề tài thực hiện đúng kế hoạch cũng như nội dung đăng ký.

Công tác quản lý Đào tạo sau đại học

Tổ chức đào tạo:

 • Ban hành hướng dẫn cụ thể về quản lý hoạt động đào tạo sau đại học phù hợp với quy định của Trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tổ chức xây dựng thực hiện, kiểm tra, giám sát chương trình, kế hoạch đào tạo sau đại học hàng năm.
 • Xây dựng quy trình và triển khai quản lý, lưu trữ các vấn đề liên quan đến giảng viên, học viên, thời khoá biểu, thi kết thúc học phần, kết quả học tập,…
 • Tham mưu cho Hiệu trưởng thành lập các hội đồng và các văn bản liên quan đến đào tạo sau đại học.
 • Hướng dẫn các khoa xây dựng và phát triển những loại hình liên kết, liên doanh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng sau đại học với các trường, viện, các đối tác trong nước và ngoài nước. Xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thí điểm mới, đề án nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học. Tham gia phát triển các chương trình đào tạo sau đại học với nước ngoài
 • Phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và các đơn vị chức năng tổ chức và thực hiện việc cấp phát bằng tốt nghiệp cho học viên.

Tuyển sinh:

 • Xây dựng đề án chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học hàng năm.
 • Thường trực các công tác liên quan đến tuyển sinh đầu vào sau đại học.
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức tư vấn, tiếp nhận đăng ký dự thi tuyển sinh đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường.

Các công tác khác:

 • Tiếp nhận và phối hợp với các đơn vị xử lý các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến đào tạo sau đại học. Quản lý các nội dung thông tin đào tạo sau đại học.
 • Thực hiện công tác tổng hợp thống kê đào tạo sau đại học theo yêu cầu của Lãnh đạo Trường và các cấp.