• QUY ĐỊNH TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ KẾT QUẢ THI, KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN (TẢI FILE)
  • QUY ĐỊNH CÔNG TÁC KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (TẢI FILE)
  • KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2017 – 2018 (TẢI FILE)