CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý, điều hành công tác liên quan đến lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

NHIỆM VỤ

Công tác khảo thí

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về tổ chức kiểm tra, thi kết thúc học phần, chấm thi và quản lý kết quả học tập của sinh viên.
  • Tổ chức xây dựng và quản lý bảo mật đề thi kết thúc học phần.
  • Chịu trách nhiệm tổ chức bốc thăm đề thi, nhân bản đề thi và phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức thi kết thúc học phần cho các hệ đào tạo của Trường theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Tham mưu định hướng đổi mới công tác kiểm tra, thi đánh giá người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

  • Tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học; Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ Trường.
  • Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục tại các đơn vị thuộc trường.
  • Chịu trách nhiệm tổ chức tự đánh giá về kiểm định chất lượng giáo dục đại học theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  • Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác kiểm định chất lượng tại các đơn vị thuộc Trường; Tổ chức đánh giá trong và tham gia đánh giá ngoài.
  • Đầu mối trong công tác nghiên cứu và triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng giáo dục, bao gồm: các hoạt động nghiên cứu, khảo sát và thăm dò lấy ý kiến giảng viên, các nhà quản lý, sinh viên, cựu sinh viên, người sử dụng lao động về chương trình đào tạo.