CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác hành chính, tổng hợp, lập kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến Trường, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, lễ tân, vệ sinh phục vụ, điều phối xe ô tô, bảo vệ và công tác khác liên quan.

NHIỆM VỤ

Hành chính lưu trữ

 • Xây dựng, thực hiện, ban hành văn bản thuộc các lĩnh vực hành chính, văn thư, lưu trữ hiện hành.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện công tác văn thư lưu trữ, cấp phát văn phòng phẩm theo đúng quy trình, quy định hiện hành. Nhân bản tài liệu, tổ chức phục vụ các cuộc họp, hội nghị, các hoạt động, sự kiện của Nhà trường. Phối hợp với các đơn vị chức năng, tổ chức trong Nhà trường thực hiện chế độ thăm hỏi, hiếu, hỉ theo quy định.
 • Bảo quản, sử dụng con dấu của Trường theo đúng quy định của Trường và quy định pháp luật của Nhà nước.

Kế hoạch, tổng hợp

 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chương trình, lập kế hoạch công tác ngắn hạn, trung hạn và chiến lược dài hạn của Trường theo từng giai đoạn.
 • Tổng hợp tư liệu, đề án, chỉ tiêu, chương trình, kế hoạch của các đơn vị trong toàn Trường; đề xuất, kiến nghị các biện pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch công tác chung của Trường;
 • Phối hợp với các đơn vị chức năng để quản lý, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy chế làm việc và các chủ trương công tác chung của Trường.
 • Theo dõi, nắm tình hình, tập hợp các thông tin, số liệu các hoạt động của Trường. Đầu mối với các đơn vị chức năng thực hiện các loại báo cáo khác theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Trường và các cơ quan khác.

Lễ tân, khánh tiết

 • Tổ chức phục vụ lễ tân, khánh tiết.
 • Điều hành xe phục vụ công tác.
 • Quản lý, phục vụ các hoạt động tại các phòng họp, phòng hội thảo, lễ hội… của Trường.
 • Tổ chức quản lý phòng Truyền thống của Trường.

Bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh

 • Xây dựng kế hoạch phối hợp phòng Công tác Sinh viên, các đơn vị chức năng và tổ chức bảo vệ cơ quan, đơn vị, phòng chống mất mát tài sản. Phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan trong và ngoài Trường làm tốt công tác điều tra, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, bảo mật và trật tự trị an trong Trường.
 • Quản lý, tổ chức thực hiện và đảm bảo vệ sinh phòng học, phòng làm việc, cảnh quan Trường học.

Công tác quản lý, cấp phát thư báo và thông tin liên lạc

 • Đặt mua các loại ấn phẩm báo, tạp chí theo kế hoạch đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
 • Thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản và chuyển văn bản, tài liệu, thư báo, bưu phẩm, điện tín… đúng địa chỉ, chính xác, kịp thời.
 • Quản lý điều hành, theo dõi việc sử dụng hệ thống quản lý hành chính điện tử của Trường; Thường trực quản lý địa chỉ liên lạc email, tổng đài điện thoại của Trường.