Thực hiện theo kết luận của Hiệu Trưởng tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo các đơn vị vào ngày 02 tháng 8 năm 2017, Phòng Công tác Sinh viên căn cứ vào quy định về công tác sinh viên của Bộ Giáo dục & Đào tạo (Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 04 năm 2016 về Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy) và Quy định số 113/QĐ-ĐHHV ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Hiệu Trưởng Nhà Trường. Phòng Công tác Sinh viên xác định chức năng và nhiệm vụ như sau:

CHỨC NĂNG:

 • Tham mưu cho Hiệu Trưởng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đường lối, pháp luật và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các qui định của Bộ, của Trường đối sinh viên; Quản lý giáo dục về phẩm chất đạo đức, phát triển nhân cách, văn thể mỹ cho sinh viên.
 • Quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ nhân viên và giảng viên cơ hữu của Trường.

NHIỆM VỤ:

Các hoạt động giáo dục, tuyên truyền:

 • Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng – chính trị, đạo đức, lối sống văn hóa cho sinh viên.
 • Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng – chính trị của cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu và sinh viên để đề xuất các chủ trương, biện pháp và kế hoạch giáo dục chính trị tư tưởng.
 • Tổ chức phổ biến nghị quyết, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành; báo cáo tình hình thời sự trong và ngoài nước cho cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu.
 • Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên đại học chính quy hàng năm và đầu mỗi khóa học.
 • Lưu trữ các tài liệu, dữ liệu, hình ảnh, hiện vật … có liên quan đến lịch sử, truyền thống của Trường. Biên soạn và cập nhật lịch sử Trường.
 • Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội trong năm.

Công tác quản lý sinh viên:

 • Quản lý hành chính đối với sinh viên như: cấp và quản lý thẻ sinh viên, xác nhận để sinh viên được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước (vay vốn chính sách, học bổng, tạm hoãn nghĩa vụ quân sự,…)
 • Tổ chức và phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện sinh viên. Quản lý dữ liệu các hoạt động rèn luyện sinh viên.
 • Đề xuất biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với sinh viên vi phạm qui chế, nội qui.
 • Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách theo qui định đối với sinh viên.
 • Tổ chức các cuộc đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường và sinh viên.
 • Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn các đội tuyển sinh viên và tham mưu cho Hiệu Trưởng quyết định thành lập các đội tuyển và tuyển chọn sinh viên tham gia các hội thi về học thuật, hội thao, hội diễn cấp thành phố, khu vực và toàn quốc. Quyết định cho phép sinh viên tham gia các hoạt động tập thể ngoài trường mang danh nghĩa Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh.
 • Phối hợp với các đơn vị và cơ quan chức năng có liên quan trong việc xử lý những vụ việc về an ninh, trật tự trường học và các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài Trường.

Công tác hỗ trợ và dịch vụ sinh viên:

 • Thực hiện các chính sách học bổng đối với sinh viên
 • Tổ chức công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm cho sinh viên và huấn luyện các kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên.
 • Phụ trách công tác quan hệ doanh nghiệp giới thiệu sinh viên kiến tập, thực tập và các hoạt động liên quan đến sinh viên.
 • Tổ chức thực hiện công tác y tế học đường, tư vấn tâm lý cho sinh viên theo quy định.
 • Tổ chức khám sức khỏe đầu vào và đầu ra cho sinh viên theo quy định, phối hợp tuyên truyền và triển khai thực hiện BHYT cho sinh viên.
 • Tổ chức, quản lý các dịch vụ liên quan đến sinh viên: Ký túc xá, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập, phương tiện di chuyển, quà lưu niệm, dịch vụ Lễ tốt nghiệp, dịch vụ Lễ khai giảng…

Công tác phối hợp:

 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi học thuật có tính phong trào.
 • Phối hợp Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hội thi, hội thao, hội diễn của sinh viên và cán bộ nhân viên, giảng viên cơ hữu; giám sát hoạt động văn – thể – mỹ cấp khoa, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm.
 • Đầu mối triển khai thực hiện: Bản tin, kỷ yếu của trường, kỷ yếu sinh viên tốt nghiệp.
 • Phối hợp với Phòng Hành chính Tổng hợp giám sát việc thực hiện quy định về các hoạt động thông tin, tuyên truyền trong phạm vi Trường.
 • Phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức và phục vụ các hội nghị, lễ hội, sự kiện của Trường.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan để theo dõi tình hình sinh viên nội, ngoại trú.
 • Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.
 • Thực hiện những công việc khác được Hiệu Trưởng phân công.