Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Công nghệ kỹ thuật xây dựng

Tiếng Anh: Civil Engineering

Trình độ đào tạo: Đại học

Yêu cầu về kiến thức:

Kiến thức thực tế vững chắc, kiến thức lý thuyết sâu, rộng trong phạm vi của ngành đào tạo

 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành đáp ứng các yêu cầu ở trình độ đại học để có thể làm việc ngay sau khi tốt nghiệp với tư cách là kỹ sư chuyên ngành dân dụng và công nghiệp hay học tiếp lên trình độ cao hơn

Kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật

 • Có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội ở trình độ đại học theo mặt bằng chung của quốc gia

Kiến thức về công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc

 • Khả năng sử dụng phần mềm máy tính chuyên ngành, ứng dụng để thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp, quản lý thi công, quản lý dự án và giám sát chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp

Kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong một lĩnh vực hoạt động cụ thể

 • Khả năng lập kế hoạch, tổ chức và giám sát chất lượng công trình dân dụng và công nghiệp

Kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn

 • Khả năng quản lý thiết kế, thẩm tra thiết kế, quản lý dự án cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Yêu cầu về kỹ năng:

Kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề phức tạp

 • Khả năng làm việc trong các nhóm đa ngành cũng như có kiến thức tốt về quản lý, tổ chức công việc

Kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác

 • Khả năng nhận thức và tham gia vào việc học suốt đời để có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện

Kỹ năng phản biện, phê phán và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường không xác định hoặc thay đổi

 • Có kiến thức rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh xã hội, kinh tế toàn cầu

Kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

 • Kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành đáp ứng các yêu cầu ở trình độ đại học để có thể đánh giá chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp

 • Khả năng trao đổi, chuyển tải, hướng dẫn đồng nghiệp, công nhân trên công trường các kiến thức, kỹ năng làm việc trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp

Chuẩn đầu ra ngoại ngữ:

Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu)

Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

 • Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Nhà Trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
 • Có một trong những chứng chỉ quốc tế tiếng Anh: TOEIC 400 (do IIG Việt Nam cấp); IELTS 4.0 (do Hội đồng Anh cấp); TOEFL iBT 42 (do IIG Việt Nam cấp) còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp; Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TPHCM xác nhận và công nhận.
 • Có trình độ tiếng Anh tương đương TOEIC 400 hoặc trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TPHCM xác nhận.
 • Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TPHCM xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Chuẩn đầu ra tin học:

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).

Sinh viên được công nhận đạt chuẩn đầu ra tin học khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:

 • Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra Tin học do Nhà Trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
 • Có một trong những chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TPHCM xác nhận và công nhận.
 • Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
 • Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TPHCM xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.

Yêu cầu về mức tự chủ và tự chịu trách nhiệm:

Làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm

 • Khả năng làm việc độc lập hoặc trong các nhóm cùng chuyên ngành và liên ngành

Hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định

 • Khả năng hướng dẫn đồng nghiệp, kỹ thuật viên, công nhân thực hiện công việc tại văn phòng hay trên công trường

Tự định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân

 • Khả năng định hướng, đánh giá chất lượng công trình, có bản lĩnh trong nghề nghiệp

Lập kế hoạch, điều phối, quản lý các nguồn lực, đánh giá và cải thiện hiệu quả các hoạt động

 • Khả năng lập, quản lý và điều  phối dự án xây dựng

Vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan, lĩnh vực sau tương ứng với các chứng chỉ hành nghề kèm theo:

 • Các cơ quan Nhà nước; cơ sở, doanh nghiệp thiết kế các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
 • Giám sát thi công trên các công trường xây dựng dân dụng và công nghiệp;
 • Làm việc tại các Viện nghiên cứu, Trường đại học: Tham gia nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tế trong lĩnh vực xây dựng

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

 • Đủ năng lực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghề nghiệp;
 • Đủ trình độ tham gia các khóa học, bồi dưỡng nâng cao ngắn hạn về Công nghệ kỹ thuật xây dựng trong và ngoài nước;
 • Đủ trình độ để học bằng đại học thứ 2 của các chuyên ngành liên quan;
 • Đủ trình độ học bậc sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật xây dựng tại các trường trong và ngoài nước.